SHARE THIS PAGE!

INFORMACJE

DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO

OGŁOSZENIE

Starosta Wałecki informuje, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Wałczu będzie dostępne z ograniczeniami dla Interesantów. Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe jedynie w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze budynku. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Apeluje się o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępne są na stronie: https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/7.dhtml Wykaz adresów e-mail Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępny jest na stronie:
https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/8.dhtml

Przydatne dane adresowe:
Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
e-mail: poi@powiatwalecki.pl
tel. +48 67 250 84 51, +48 67 250 84 52
fax.+48 67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17),
fax. 67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54)

Skrytka e-Puap: /1227wpfkfl/SkrytkaESP 

OGŁOSZENIE 

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).
W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku A Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17 wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

1. wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
2. w holu wejścia głównego do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 umieszcza się urnę w celu umieszczania w niej ewentualnych podań i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
3. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
4. w okresie, o którym mowa w § 1, nie potwierdza się dnia złożenia podania;
5. bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów będzie możliwa wyłącznie w sprawach odbioru:
a. praw jazdy – po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu odbioru pod nr telefonu 67 250 84 48;
b. dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych - po uprzednim uzgodnieniu
(z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) terminu odbioru pod nr telefonu 67 250 84 16;
c. paszportów – po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 41;
6. wejścia do budynku osób umówionych następuje jedynie poprzez boczne wejście od strony ul. Dąbrowskiego;
7. osoba umówiona sygnalizuje przyjście poprzez użycie dzwonka znajdującego się przy bocznych drzwiach;
8. tworzy się strefę ochronną w holu bocznego wejścia do budynku;
9. wyznaczony pracownik decyduje w strefie ochronnej o wpuszczeniu i wypuszczeniu osoby oraz nadzoruje, aby osoba oczekująca nie przemieszczała się po budynku Urzędu;
10. decyzję o wejściu interesanta do budynku pracownik podejmuje na podstawie listy osób umówionych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Biura paszportowego. 

ogłoszenie

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).
W zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

1. wszystkie wejścia do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
2. w holu wejścia głównego do budynku od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00 umieszcza się urnę w celu umieszczania w niej ewentualnych podań i wniosków dostarczanych do urzędu osobiście przez interesantów;
3. podania pozostawione w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
4. w okresie, o którym mowa w § 1, nie potwierdza się dnia złożenia podania;
5. bezpośrednia możliwość załatwienia sprawy przez interesantów będzie możliwa
wyłącznie po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 67 250 84 71 w sprawach:
a) odbioru:
- kart parkingowych,
- legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
b. złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
6. wejście do budynku osób umówionych następuje jedynie poprzez boczne wejście (podjazd);
7. boczne wejście do budynku będzie otwierane przez pracownika Zespołu wyłącznie w terminie uzgodnionym w sposób określony w pkt 4;
8. w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 1, nie będą odbywały się posiedzenia składu orzekającego;
9. ustalone terminy posiedzeń składu orzekającego, w okresie, o którym mowa w § 1, ulegają odwołaniu.

W zakresie funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:
1. wejście do budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zostaje zamknięte;
2. podania pisemne składa się poprzez wrzut do urny umieszczonej w holu wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17;
3. urna, o której mowa, w pkt 2 umieszczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
4. podania umieszczone w urnie, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
5. złożenie podania w sposób określony w pkt 2 w okresie, o którym mowa w § 1, nie potwierdza się dnia złożenia podania;
6. kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.pl, a w godzinach przyjmowania interesantów również za pośrednictwem nr telefonu 67 250 84 72. 

OGŁOSZENIE 


Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).
W zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych działających w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Okulickiego 15 wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów poprzez podjęcie następujących działań:

1) wejście do budynku zostaje zamknięte z zastrzeżeniem następnych punktów;
2) podania można składać w otworze wrzutowym znajdującym się w drzwiach w holu wejścia tylnego do budynku;
3) podania pozostawione w otworze wrzutowym, w przypadku posiadania załączników, muszą być z nimi trwale złączone (np. przy pomocy zszywek lub w zaklejonych kopertach);
4) w okresie, o którym mowa w § 1, nie potwierdza się dnia złożenia podania;
5) pobór dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu i sposobu poboru dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 20;
6) zamówione wypisy i wyrysy oraz mapy do celów opiniodawczych będą wysyłane na adresy podane we wnioskach, po otrzymaniu przez organ potwierdzenia opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za sporządzone materiały (opłata obejmuje również koszty przesyłki map);
7) przegląd aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych będzie możliwy po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) uzgodnieniu terminu i sposobu przeglądu dokumentacji pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 18;
8) udział w posiedzeniach projektantów sieci uzbrojeniowej będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa pod nr telefonu 67 387 39 69 wew. 19. 

Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Dotyczy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie oraz miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.